Skip to main content
Til toppen

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Innledning

Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Stålprofil AS i
henhold til åpenhetsloven § 5.

Virksomhetens organisering

Stålprofil er en grossist, forhandler og produsent innen byggebransjen med hovedvekt
på produkter relatert til blikkenslagere, taktekkere, ventilasjonsmontører,
ventilasjonsentrepenører og byggevarer. Hovedmarkedet vårt er Vestfold, Buskerud og
Telemark hvor vi har faste kjøreruter. Vi leverer også til andre deler av landet i
samarbeid med våre landsdekkende fraktleverandører.

Stålprofil ble etablert i 1984 og jobber mot vår filosofi om å være en totalleverandør til
blikkenslagere og entreprenører. Vi er i dag 15 ansatte. I tillegg har vi et datter selskap i
Kristiansand som heter Stålprofil Sør.

Selskapenes største aksjonær er som følger: Stålprofil AS: Roald & Sønn AS, Øyvind Thorin AS og Fredrik Thorin AS.

Vårt motto er:

Vår ekspertise er din styrke med kunden alltid i fokus

Vår filosofi er:
Vår filosofi er å være en totalleverandør til blikkenslagere, ventilasjonsbedrifter og
entreprenører i vår bransje. Vi skal være best på service med kunden alltid i fokus. Det
vi ikke har det skaffer vi.

Vår miljøpolicy er:
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi
skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal
også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre
miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom
stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Virksomhetens rutiner for menneskerettigheter
Stålprofil AS støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører
og forretningspartnere gjør det samme.

Selskapet har en policy om menneskerettigheter og rutiner for å ivareta
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i selskapets
leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er lagt til
DG i selskapet og er forankret i selskapets styre.

Selskapet stiller krav og forventninger til sine leverandører om ivaretakelse av
menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å følge opp og innhente informasjon
fra leverandører og forretningspartnere og for å vurdere menneskerettighetsrisiko ved
inngåelse av avtaleforhold.

En gang i året, samtidig som miljøfyrtårnet blir gjennomgått, foretar selskapet en
kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser
for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen
virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Ytterligere vurderinger
gjennomføres fortløpende hvis forholdene tilsier det. Karleggingen og vurderingen
baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis ansett nødvendig.

Alle ansatte er kjent med selskapets rutiner etter åpenhetsloven som en del av
selskapets opplæring. Selskapet har få ansatte, korte linjer og god informasjonsflyt.
Dette gir en fordel i arbeidet etter åpenhetsloven.

Selskapets aktsomhetsvurderinger

Generelt anses risikoen for at selskapet forårsaker eller bidrar til brudd på
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav. Det samme
gjelder risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og
forretningspartnere (jf. åpenhetsloven § 3 d og e).

Selskapet har relativt sett få leverandører og forretningspartnere, og disse består stort
sett av renommerte selskaper med egne rutiner på området.

Selskapets aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative
konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det har derfor heller
ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgingen av
forretningsvirksomhet og leverandørkjede/forretningspartnere, som nærmere
beskrevet ovenfor.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven
Last ned
Min side